Nhu cầu, phạm vi và nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Nêu nhu cầu sửa đổi về chế độ chính trị; tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, HĐND, UBND; sau đó nêu phạm vi và nội dung sửa đổi hiến pháp năm 1992.

Lưu vào:
Tác giả chính: Thái, Vĩnh Thắng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!