Kiến nghị sửa đổi chương I Hiến pháp 1992

Nêu một số vấn đề kiến nghị sửa đổi chương I của Hiến pháp quy định về Chế độ chính trị

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Minh Đoan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!