Vấn đề đất đai trong quá trình thực hiện Hiến pháp năm 1982

Bài phân tích về quá trình lịch sử và tình hình đất đai ở nước ta cũng như vấn để đất đai trong quá trình thực hiện Hiến pháp

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Tuấn Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!