Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992: Cần một đạo luật riêng về Đảng

Sáng 28-6-2012, Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN tổ chức Hội nghị lần thứ 9 tại Hà Nội thảo luận và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyệt Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!