Góp phần tìm hiểu học thuyết Mác - Lênin về xây dựng Đảng: Sách giáo khoa\

Sách trình bày một số nội dung cơ bản trong học thuyết Mác - Lênin về xây dựng Đảng và những vận dụng sáng tạo của Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đình Quảng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2 G434p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn