Mấy vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng\

Sách tập hợp, giới thiệu một số bài viết của tác giả về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần truyền đạt đường lối, chủ trương của Đảng, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đức Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 M126v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn