Kiểm soát quyền lực Nhà nước bằng hệ thống Viện Kiểm sát ở Việt Nam trong bối cảnh sửa đổi hiến pháp hiện nay

Nghiên cứu về mặt lý luận những vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung và bằng các quy phạm hiến định về hệ thống Viện Kiểm soát nhân dân nói riêng để đưa ra mô hình hiến định khả thi cho cơ chế này trong một Hiến pháp thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân theo tư tưởng lập hiến Hồ Ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Cảm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!