Sự xúc phạm với quá khứ

Việc phá bỏ, xây mới các di tích là biểu hiện xúc phạm đến quá khứ, Cần có sự phân cấp rõ ràng trong quá trình tu bổ di tích, đồng thời chú trọng vai trò của các chuyên gia về lịch sử - nghệ thuật, kỹ thuật phục chế trong quá trình này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Cẩm Thượng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!