Gửi nội dung này: Hiến pháp phải là bản văn kiểm soát quyền lực Nhà nước