Bàn thêm về kiểm soát quyền lực Nhà nước với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Khái quát vài nét về lịch sử vấn đề kiểm soát quyền lực Nhà nước trong các bản Hiến pháp. Sau đó nêu cơ sở và phương thức của việc thực hiện kiểm soát quyền lực ở Việt Nam hiện nay.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Bá Chiến
Đồng tác giả: Bùi, Huy Tùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!