Chống tham nhũng và bản lĩnh của Đảng cầm quyền

Nói về việc khi Đảng ta xác định tham nhũng là một trong nguy cơ lớn đối với đất nước thì tệ nạn này đã thực sự trở thành quốc nạn. Đảng ta đã thẳng thắn chỉ rõ cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí còn chưa đạt yêu cầu. Chống tham nhũng đang thử thách bản lĩnh chính trị, khả năng chỉ đạo thực t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ, Quang Lợi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!