Qua thực tiễn kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Nói về thực trạng của công tác phòng, chống tham nhũng, bài viết gắn công tác phòng chống tham nhũng với hoạt động thanh tra, trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Từ đó có sự đánh giá những mặt đạt được, những tồn tại hạn chế; qua đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Quân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!