Phat huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!