Sửa đổi Luật Đất đai: "Chiếc áo và" phải được thay mới

Bài phân tích về những bất cập hiện nay khi tiến hành sửa đổi Luật Đất đai, trong đó có 4 vấn đề: Thứ nhất là việc xác định giá trị dất, thứ nhì là việc định nghĩa vụ thuế của người sử dụng đất, thứ ba là xác định vị trí mặt tiền của thửa đất, và cuối cùng là sự bất cập của ngành địa chính và tinh t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Duy Thượng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!