Thời kỳ mới và sứ mệnh của Đảng ta: Nghiên cứu văn kiện đại hội IX của Đảng\

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Ngọc Quang
Đồng tác giả: Trần, Đình Nghiêm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Th462k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn