Những vấn đề bức xúc trong Luật đất đai

Bài viết nêu một số nội dung còn bất cập trong Luật đất đai, đó là: Thủ tục thu hồi đất, giao đất là hậu quả của việc nhận thức sai về quyền định đoạt của nội dung sở hữu toàn dân; Thiếu cơ chế quản lý đặc biệt đối với loại đất tạm gọi là đất công; Chồng chéo quy hoạch đất đai với quy hoạch đô thị;...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Kim Cương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!