Chủ tịch nước có quyền tham dự các phiên họp của Chính phủ

Lược trích một số nội dung được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 (dự thảo này được thiết kế thêm hẳn một số điều mới và sửa đổi, bổ sung một số điều để đưa ra lấy ý kiến nhân dân)

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!