Tuổi trẻ Việt Nam có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM.

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!