Thiết lập định chế bảo vệ Hiến pháp ở nước ta

Giới thiệu cơ chế bảo hiến của một số nước trên thế giới; thẩm quyền giám sát và bảo vệ Hiến pháp tại các bản Hiến pháp VN 1946, 1959, 1980, 1992 từ đó góp ý nên lập ra một cơ quan chuyên trách, hoạt động tập trung vào việc giám sát và bảo vệ Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Thảo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!