Trích dẫn APA

Cầm, V. K. Khai thác bôxít: Càng làm càng lỗ.

Chicago Style Citation

Cầm, Văn Kình. Khai Thác Bôxít: Càng Làm Càng Lỗ.

Trích dẫn MLA

Cầm, Văn Kình. Khai Thác Bôxít: Càng Làm Càng Lỗ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.