Trở lại định hướng bảo tồn, phát triển nền văn hóa

Nhắc lại những vấn đề trong bài tham luận "Những bất cập về lý luận và nhận thức vấn đề xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" trong một cuộc hội thảo năm 2003 đến nay vẫn chưa được khắc phục, đồng thời góp ý kiến thảo luận dự thảo sửa đổi Hiến pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Quý Đức
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!