Góp ý xây dựng Hiến pháp: Đa đảng không phải là ưu việt

Góp một số ý kiến liên quan đến Điều 4 Hiến pháp 1992 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và trình bày thêm một số quan điểm thực tiễn cho lập luận giữ lại Điều 4 (có sửa đổi) của Dự thảo, đề nghị Đảng phải thực hiện được 3 việc để lòng dân ý Đảng gặp nhau....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Cương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!