Kiến nghị nghiên cứu Tòa án Hiến pháp

Nhiều ý kiến tại Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên và tổ chức xã hội khác góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do UBTWMTTQVN tổ chức, đề nghị nên hiến định thiết chế Tòa án Hiến pháp thay cho Hội đồng Hiến pháp như trong dự thảo....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bảo Cầm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!