Thể chế hóa mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và nhân dân.

Một số ý kiến góp ý về thể chế hóa mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và nhân dân tại Điều 4, Chương I của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Chí Bảo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!