Dùng "trưng mua" thay cho "thu hồi đất"

Nêu quan điểm của Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sáng 14.3 về vấn đề "thu hồi đất" trong dự thảo.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Minh Tuấn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!