Trích dẫn APA

Kiểm soát quyền lực để chống lạm dụng.

Chicago Style Citation

Kiểm Soát Quyền Lực để Chống Lạm Dụng.

Trích dẫn MLA

Kiểm Soát Quyền Lực để Chống Lạm Dụng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.