Mỹ và ván bài COC

Bài viết nói về việc Mỹ có tham gia quá trình đàm phán và đa phương hóa COC hay không? Nêu 2 nhân tố xúc đầy và giám sát của Mỹ cũng như 2 khó khăn Mỹ không tham gia được quá trình này

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Thành Công
Đồng tác giả: Nguyễn, Thế Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
COC
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!