Tiếp tục tranh luận về hai dự án bôxit

Ý kiến tranh luận xung quanh hai dự án bôxit Tân Rai và Nhân Cơ của GS.TSKH Nguyễn Quang Thái, bà Phạm Chi Lan, ông Phạm Quang Tú và ông Nguyễn Tiến Chỉnh

Lưu vào:
Tác giả chính: Cẩm, Văn Kình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
TKV
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!