Các triều đại Việt Nam\

Sách trình bày một cách hệ thống quá trình phát triển kế tiếp nhau của các triều đại phong kiến, các ông vua bà chúa trong lịch sử phát triển nước nhà từ thuở vua Hùng dựng nước đến vua Bảo Đại(1926-1945)

Lưu vào:
Tác giả chính: Quỳnh Cư
Đồng tác giả: Đỗ, Đức Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2001
Phiên bản:In lần thứ 6, có sửa chữa bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.702 C101t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn