Kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản: Làm sao cho hiệu quả? Cần thể chế hóa bằng những điều luật cụ thể

Nguyên chủ nhiệm văn phòng quốc hội Vũ Mão đồng tình với nội dung chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai của cán bộ, đảng viên, công chức. Ông nhấn mạnh: Cần thể chế hóa chỉ thị này thành điều luật cụ thể mang tính ràng buộc trách nhiệm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!