Bộ Luật lao động của nước CHXHCNVN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động và Luật công đoàn

Sách giới thiệu toàn văn bộ luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam năm 1994 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2002 và luật công đoàn năm 1990

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 B450l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn