Chịu trách nhiệm: Bản lĩnh đổi mới của Đảng

Những nội dung đổi mới về chất của Điều 4, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 xác định việc Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân, chưa phân định trách nhiệm tập thể và cá nhân. Để Hiến pháp đi vào cuộc sống cần dựa vào dân và tạo điều kiện để nhân dân góp ý cho Đảng và hơn hết Đảng phải chỉnh đốn, sửa đổi m...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!