Sửa đổi Hiến pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt nam đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới\

Tác giả đặt vấn đề cải cách bộ máy nhà nước và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước trên cơ sở Hiến pháp sửa đổi, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt nam là nhằm nâng cao hiệu lực nhà nước, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế, từng bước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Mười
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Sự thật, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 S551đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn