Quản tài viên trong Luật Phá sản các nước - Kinh nghiệm cho Việt Nam

Trong bối cảnh Luật Phá sản đang được sửa đổi và dự kiến trao nhiệm vụ quản lý tài sản doanh nghiệp phá sản cho một cá nhân (Quản tài viên) thay cho chế định tổ quản lý, tác giả tiến hành khảo sát việc thực hiện theo mô hình này trong Luật Phá sản một số nước, từ đó, đưa ra những bình luận Dự thảo L...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Kim Thế Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!