Chủ nghĩa Mác-Lênin và công cuộc đổi mới ở Việt Nam: Sách tham khảo\

Sách phân tích và làm sáng tỏ những quan điểm của các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác và ĐCSVN về con đường quá độ lên CNXH, đổi mới quan niệm về CNXH trên nền tảng của CN Mác-Lênin, sở hữu trong CNXH và việc phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, dân chủ và tiến bộ xã hội trong thời...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Hưũ Toàn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 Ch500n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 01-31-2006 00:00  Gọi tài liệu này về