Những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng quy định về phá sản và tạm ứng phí phá sản tại Luật Phá sản năm 2004 và các văn bản pháp luật có liên quan- Kiến nghị sửa đổi quy định về phí phá sản và tạm ứng phí phá sản

Bài viết phân tích những bất cập, chồng chéo, chưa thống nhất trong Luật Phá sản năm 2004 và pháp luật có liên quan khi áp dụng vào thực tế xung quanh quy định về phí phá sản và tạm ứng phí phá sản, gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp. Từ đó, tác giả đã đưa ra những kiến nghị hoàn thiện những...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Cẩm Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!