Sự phát triển của chế định chính quyền địa phương qua các bản Hiến pháp Việt Nam

Thông qua việc khái quát, so sánh nội dung về chế định chính quyền địa phương qua các bản Hiến pháp của Việt Nam, bài viết cho thấy sự kế thừa, tiếp nối tinh hoa lập hiến đáp ứng nhu cầu thực tiễn lịch sử cách mạng nước nhà. Đồng thời chỉ rõ Hiến pháp 2013 đánh dấu sự đổi mới nhận thức về chính quyề...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Quốc Việt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!