Trích dẫn APA

Vũ, X. T. Không thể áp đặt!

Chicago Style Citation

Vũ, Xuân Tiền. Không Thể áp đặt!

Trích dẫn MLA

Vũ, Xuân Tiền. Không Thể áp đặt!

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.