Hoàn thiện quy định về các giao dịch bị coi là vô hiệu theo Luật phá sản năm 2004

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Ngọc Thắng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!