Kế thừa những ưu điểm của Luật phá sản năm 2004 trong bối cảnh hoàn thiện pháp luật phá sản ở Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Ngọc Thắng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!