Một số vấn đề về triết học - con người - xã hội\

Sách tuyển chọn các bài viết của tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn đăng trên các tạp chí nghiên cứu về các vấn đề: lịch sử, triết học thế giới và Việt Nam, phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, logic học, mỹ học, đạo đức học, vai trò phương pháp luận của triết học, mối quan hệ của triết học với kho...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trọng Chuẩn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 128 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn