Triết lý phát triển ở Việt Nam. Mấy vấn đề cốt yếu\

Sách trình bày những nội dung nghiên cứu cơ bản về triết lý phát triển ở Việt Nam như: quan niệm về triết lý phát triển, CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về triết lý phát triển xã hội tổng quát, về mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội, giữa công nghiệp và nông nghiệp trong phát triển, về bản sắc dân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Xuân Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 Tr308l
Bản Unknown Checked outHạn: 11-26-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn