Hoàn thiện môi trường thể chế phát triển đồng bộ các loại thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới: Sách tham khảo\

Sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về môi trường thể chế và sự phát triển đồng bộ các loại thị trường, thực trạng vấn đề này ở Việt Nam trong những năm qua, chỉ rõ thành tựu, hạn chế và yêu cầu phát triển các loại thị trường trong thời gian tới giải pháp tạo lập môi trường thể chế phát triển...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đình Hương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 381.09 H406t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn