Hoàn thiện mô hình và thể chế đáp ứng yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị cơ sở phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Khánh Vinh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!