Trích dẫn APA

Phan, q. T. (1994). Một số học thuyết kinh tế tiền tệ của các nhà kinh tế thị trường\. Hà Nội: Lao động.

Chicago Style Citation

Phan, quang Tụê. Một Số Học Thuyết Kinh Tế Tiền Tệ Của Các Nhà Kinh Tế Thị Trường\. Hà Nội: Lao động, 1994.

Trích dẫn MLA

Phan, quang Tụê. Một Số Học Thuyết Kinh Tế Tiền Tệ Của Các Nhà Kinh Tế Thị Trường\. Hà Nội: Lao động, 1994.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.