Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam: Sách tham khảo\

Sách nghiên cưú một số vấn đề lý luận liên quan đến tôn giáo ở Việt Nam; phân tích đặc điểm, vai trò của tôn giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và chính sách của Đảng và nhà nước về tôn giáo

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Nghiêm Vạn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 200.9597 L600l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn