Đổi mới và tăng cường công tác thông tin - tuyên truyền về Tòa án nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Tham luận của Tạp chí Tòa án nhân dân)

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!