Điểm tiến bộ và những vấn đề còn tồn tại trong mô hình tố tụng Việt Nam hiện nay so với mô hình tố tụng Nhà nước phong kiến Việt Nam trước đây

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Thị Lan Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!