Những vấn đề lý luận và thực tiễn sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992: Sách chuyên khảo/

Lưu vào:
Tác giả chính: Uông, Chu Lưu TS. (Chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.03 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn