Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh/

Lưu vào:
Corporate Authors: Bộ Quốc Phòng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Nguyễn Đức Độ
Đồng tác giả: Bùi Quang Cường, Đỗ Mạnh Hòa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.434 B108v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn